znaki strona www

O realizowanym działaniu Grywalizacja światów w służbie nowoczesnemu społeczeństwu XXI wieku – platforma wymiany

Celem tego działania jest pobudzenie w ramach Uniwersytetu Warszawskiego zaawansowanych (koncepcyjnie oraz sprzętowo – przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu do badań biometrycznych) badań nad e-Sportem, grami oraz doświadczeniami VR/AR. Ostatnie metaanalizy prowadzone na bazie WoS / Scopus pokazują, iż najbardziej zyskującymi na popularności obecnie tematami badawczymi w najbliższych latach  będą właśnie gry, eSport oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz międzynarodowym kontaktom, Uniwersytet Warszawski ma szanse stać się ważnym ośrodkiem badań nad tego typu zagadnieniami. Współpraca badaczy z różnych dyscyplin i dziedzin naukowych w Polsce i zagranicą pozwoli naszej uczelni osiągnąć istotną widoczność międzynarodową w najlepszych periodykach naukowych oraz przy okazji najważniejszych konferencji naukowych z zakresu ICT. Proponowane działania wzmacniają i istotnie rozszerzają zainicjowane na Uniwersytecie Warszawskim w minionych latach) (np. w Laboratorium Badań Medioznawczych) badania nad grami oraz samymi graczami oraz nad doświadczeniami w wirtualnej rzeczywistości w kontekście edukacji.

Istotą tego działania będzie stworzenie wirtualnej platformy – sieci badaczy i ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się badaniami z zakresu eSportu, gier komputerowych oraz doświadczeń AR/VR, rozpoznawalnej międzynarodowo głównie poprzez wspólne publikacje w prestiżowych periodykach i monografiach oraz za sprawą udziału/organizacji w prestiżowych konferencjach naukowych. Celem jest uczynienie Uniwersytetu Warszawskiego swoistym, wirtualnym hubem angażującym badaczy z różnych dyscyplin i dziedzin naukowo-badawczych z Polski oraz przede wszystkim z zagranicy, zajmujących się badaniem gier i doświadczeń VR/AR. Wspomniana platforma nie służyłaby tylko do e-meetingów, byłaby wirtualną przestrzenią do współdzielenia się różnymi bazami danych, wynikami eksperymentów biometrycznych, które następnie mogłyby być wspólnie omawiane i analizowane, celem tworzenia wspólnych, międzynarodowych, nowych aplikacji grantowych oraz prestiżowych, widocznych międzynarodowo publikacji naukowych.

Zakładamy, że koordynacja rzeczonej platformy będzie się zajmować Laboratorium Badań Medioznawczych UW, tj. jednostka, która dysponuje nie tylko niezbędnym zapleczem technologicznym ale też doświadczeniem badawczym obejmującym analizy gier, eSportu, VR/AR oraz dyskursu i narracji.

Poniżej opisano tematy badawcze, które w najbliższych latach planujemy podjąć w ramach tego działania. Warto nadmienić, iż każdy student/doktorant/akademik może złożyć akces do danego tematu poprzez przejście procedury wypracowanej w ostatnich latach przez LBM UW (https://www.lbm.uw.edu.pl/dolacz-do-zespolu oraz https://www.lbm.uw.edu.pl/o-nas) oraz wskazanie własnego zakresu kompetencji oraz ścieżki rozwoju w ramach danego projektu (przy wsparciu stałych członków np. zespołu LBM UW). Niezależnie od tego do współpracy będą zapraszane / zachęcane inne ośrodki funkcjonujące w ramach UW.

Przykładowe planowane projekty badawcze i tematy

 1. Badania e-Sportu (na przykładzie gier sportowych typu FIFA 2018 i kolejne oraz innych).
 2. Virtual Reality w edukacji.
 3. Badania interfejsów w ICT.
 4. Grywalizacja polityki w mediach i odbiorze społecznym – analiza dyskursów i narracji.
 5. Technologia Augmented Reality w życiu codziennym.

Współpraca międzynarodowa

W ramach działania przewidujemy powołanie i rozwijanie międzynarodowej sieci ośrodków badań nad grami, eSportem i doświadczeniami VR/AR – zostanie powołana e-platforma do wymiany doświadczeń, wyników badań, webinariów, różnorodnej interakcji pozwalającej w sposób istotny „usieciowić” pod auspicjami UW międzynarodowe środowisko badaczy gier, eSportu oraz VR/AR. Docelowo zrzeszenie międzynarodowych badaczy i ośrodków naukowych mogłoby zaowocować powołaniem międzynarodowego stowarzyszenia badaczy eSportu oraz VR/AR – przy okazji kongresów organizowanych co 2-3 lata (z kluczową rolą UW). UW  ma już rozliczne kontakty badawcze z takimi ośrodkami jak University of Amsterdam, KU Leuven, University of Bonn, University of California Davis, Vilnius University czy Charles University a w następnych krokach należałoby się skupić na poszerzeniu kontaktów z Azją, Australią i Oceanią oraz dalsze poszerzaniu i pogłębianiu relacji z najlepszymi ośrodkami w Ameryce Północnej oraz Europie.  Zapraszanie wybitnych specjalistów z najlepszych ośrodków na świecie, organizowanie staży naukowych (krótkie pobyty szkoleniowe, warsztatowe, studyjne do 10 dni w najlepszych ośrodkach na świecie). Zorganizowanie dwóch wielkich kongresów poświęconych technologiom i nowoczesnym badaniom pod auspicjami prestiżowego stowarzyszenia IEEE (w 2022 i 2025).

Wsparcie rozwoju kompetencji doktorantów i młodych naukowców

W ramach tego tematu, Laboratorium Badań Medioznawczych będzie wspierać rozwój doktorantów oraz młodych naukowców, poprzez serię specjalistycznych szkoleń, seminariów i warsztatów wspierających badania, (w których będą wykorzystywanie sprzęty, dane i kompetencje LBM UW), konkursy dla utalentowanych młodych naukowców (w tym doktorantów) oraz wsparcie mobilności międzynarodowej.

Działania

 • Laboratorium będzie prowadzić (1) własne prace badawcze oraz (2) zapewniać merytoryczne i techniczne wsparcie prac prowadzonych w innych jednostkach UW/przez badaczy, którzy będą dołączać do zespołu. W związku z tym będziemy realizować otwarte seminaria – w formule online – w trakcie których będziemy prezentować sprzęt, rozwiązania technologiczne, sposoby analizowania danych, wreszcie wyniki prowadzonych badań, zapraszając do zaangażowania się innych badaczy z UW.
 • Działania merytoryczne otwarte na nowych członków zespołu badawczego z całego UW (w oparciu o zasady otwartości i pełnej inkluzywności):
 • Szkolenia (techniczne i merytoryczne) dla użytkowników sprzętu i baz danych np. LBM UW (przygotowanie pakietu otwarcia dla każdego badacza, który zgłosi swój temat – projekt – pakiet ok. 50 h webinarów i szkoleń z różnych metod oraz obsługi urządzeń badawczych)
 • Cykl seminariów – prezentacja wyników badań LBM UW oraz współpracowników UW, w tym seminaria z zaproszonymi prelegentami zagranicznymi (także w formule e-meetingów).
 • Finansowanie współpracy zagranicznej (wyjazdy do współpracujących ośrodków, konferencje, seminaria, konsultacje).
 • Przygotowanie wniosków grantowych do podmiotów zewnętrznych (na projekty korzystające z infrastruktury laboratorium).
 • Przygotowanie ofert na wykonanie ekspertyz zamawianych przez instytucje publiczne (ministerstwa, NCBR, NCN, NAWA, FNP, urzędy marszałkowskie, PARP, itp.).
 • Informacja i promocja oferty laboratorium (w tym zwłaszcza skierowana do środowiska UW).
 • Wsparcie udziału w prestiżowych konferencjach międzynarodowych.

Jednostka koordynująca działanie

 • Laboratorium Badań Medioznawczych UW

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Laboratorium Badań Medioznawczych UW / Centrum Analiz Medialnych UW
 • DELab
 • LACH
 • DARIAH-PL
 • Centra i Laboratoria powstałe w ramach IDUB (m.in. Impactful Digital Alliance, Naukometria)
 • Jednostki / Laboratoria / Centra zajmujące się badaniami empirycznymi na UW w ramach nauk społecznych i humanistycznych

O V obszarze badawczym

Ten Priorytetowy Obszar Badawczy tworzy platformę współpracy dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych – od ekonomistów po socjologów. W jego ramach będą realizowane innowacyjne przedsięwzięcia badawcze na poziomie europejskim i światowym, dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności. Rosnące nierówności ekonomiczne i społeczne, coraz większa skala, selektywność i zróżnicowanie mobilności, transformacja cyfrowa oraz wszechobecne ryzyko systemowe to zjawiska globalne, jednak zakotwiczone w lokalnych i regionalnych procesach i strukturach. To właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym, skupiając się na Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego europejskiego i światowego kontekstu, badacze z UW poszukiwać będą odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki tych zjawisk, ich uwarunkowań, dynamiki oraz konsekwencji.

Nasze podejście charakteryzuje interdyscyplinarność i otwartość na nowe rozwiązania teoretyczne i empiryczne. Czerpiemy z potencjału wybitnych badaczy aktywnych na polu europejskiej i światowej nauki, a także z zapału jej młodych pracowników. Korzystamy też z dorobku i powiązań wypracowanych przez prężne interdyscyplinarne jednostki i zespoły funkcjonujące na UW: EUROREG, Instytutu Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca, Laboratorium Badań Medioznawczych, DELab UW oraz Ośrodka Badań nad Migracjami.

Podstawowym celem działań prowadzonych w ramach POB V jest integracja środowiska badaczy społecznych na UW oraz rozwój jego potencjału na polu nauki krajowej i światowej. Stawiamy na ścisłe powiązanie działań naukowych z procesem dydaktycznymi, również poprzez tworzenie nowych i wzmacnianie istniejących kierunków studiów w obszarze m.in. studiów miejskich (urban studies), naukometrii (science studies) czy socjologii cyfrowej.

Kontakt

 

Deklaracja dostępności