Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cam.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-01 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Menu główne zawiera linki wewnętrzne, które zawierają nieprawidłowe określenie celu.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Serwis posiada linki bez tekstowych opisów
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Slajdy
  • Strona główna zawiera pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis zawiera pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis nie zmienia położenia fokusu w akcji niektórych elementów menu.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Elementy menu głównego mają utrudniony dostęp przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: -03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie cam.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Adam Balcerzak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 794799506. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek dydaktyczny - Bednarska 2/4, Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Adam Grabowski

Telefon: 225520281

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wejście do budynku

Wejście dostępne dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu (wjazd od ul. Dobrej). Wejście główne ma dwa stopnie i ze względu na zabytkowy charakter budynku nie ma możliwości zmiany. Przy wejściu do budynku jest portiernia. W razie konieczności portier udziela pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Korytarze i przejścia

Korytarze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do piwnicy i na piętro osoby na wózkach mogą dostać się przy pomocy platform.

Procedury

W razie konieczności pomocy należy zgłosić się do portiera.

Dodatkowa pomoc

W razie konieczności portier udziela pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Łazienki, toalety, szatnie

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze (w pobliżu portierni) oraz na piętrze przy Sali Kolumnowej.

Dodatkowe dostosowania

W platformach dla osób z niepełnosprawnościami są zainstalowane komunikaty głosowe.

Dojazd i miejsca parkingowe

W pobliżu budynku znajdują się przystanki autobusowe. W razie konieczności można skorzystać z parkingu na działce przy ul. Bednarskiej 2/4. Przed budynkiem znajduje się strefa płatnego parkowania zarządzana przez m. st. Warszawa.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.bon.uw.edu.pl.

Kontakt

 

Deklaracja dostępności